สาส์นจากผู้บริหาร


  โรงพยาบาลแม่สอด ราม

มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาพร้อมทั้งบุคลากรด้านการแพทย์ พยาบาล ที่มีประสบการณ์และความรู้ความชำนาญ พร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย สถานที่ให้บริการที่สะอาด สะดวก และปลอดภัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาผู้ป่วย

จากแนวโน้มที่ประชากรในประเทศให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองทั้งในภาวะปกติ และในสถานการณ์โรคระบาดตามฤดูกาล และการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้ธุรกิจด้านสุขภาพของโรงพยาบาลวิภาวดีเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและปรับการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาทิ การมุ่งเน้นการให้บริการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้รับบริการที่ไม่มีอาการเจ็บป่วย แต่ใส่ใจดูแลสุขภาพ การสร้างความสะดวกในการเข้าถึงการบริการของผู้รับบริการทั่วไป และผู้ใช้บริการประกันสุขภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย นอกจากนั้นยังเน้นเรื่องการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักโรงพยาบาลวิภาวดีเพิ่มมากขึ้น ผ่านช่องทาง Social Media ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้ได้อย่างกว้างขวาง

บริษัทฯ ให้ความเอาใจใส่บุคลากร มุ่งเน้นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้บริการด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ถูกต้อง โปร่งใส เพื่อเป็นบริษัทที่มั่นคง และยั่งยืนตลอดไป
ท้ายที่สุดนี้ ในนามของคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ แพทย์ พนักงานและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนกิจการของ “บริษัท” ด้วยดีตลอดมา

new
352202223_769652661834121_6546566909150956430_n
361653070_795568255909228_446200802008991235_n
362606592_797187415747312_7986827241390943244_n
355132739_777379964394724_7227502888430912310_n
361661173_795565369242850_5417088377925964949_n (1)
previous arrow
next arrow
new
352202223_769652661834121_6546566909150956430_n
361653070_795568255909228_446200802008991235_n
362606592_797187415747312_7986827241390943244_n
355132739_777379964394724_7227502888430912310_n
361661173_795565369242850_5417088377925964949_n (1)
previous arrow
next arrow