ร่วมงานกับเรา


🏥 โรงพยาบาลแม่สอด ราม ประกาศรับสมัครงาน !!!!

ตำแหน่ง

1. พยาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด

2. พยาบาลวิชาชีพ ห้อง ICU

3. ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด

4. ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ ห้อง ICU

5. ล่ามภาษาพม่า (ปฏิบัติงานที่รพ.หริภุญชัย จ.ลำพูน)

📍เอกสารสมัครงาน

-รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1.5 นิ้ว 2 ใบ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

-สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

-สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ

-สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ

-หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ

-สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ

-หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับเพศชาย (ถ้ามี) 1 ฉบับ

สมัครด้วยตัวเองที่โรงพยาบาลแม่สอด ราม ชั้น 4 แผนกทรัพยากรบุคคล วันจันทร์-วันศุกร์

เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ที่

055-544-544, 055-533-912, 055-533-914

3/24 ถ.ราษฏร์อุทิศ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมแต่งชุดสุภาพเรียบร้อย

🔷 มาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยกับเรานะคะ 🔷